Høytrykksvakta | graverjenester » Høytrykksvakta

24t vakttelefon776 77 000

Høytrykks Vakta

Gravetjenester

Vi utfører de fleste gravearbeider for private og offentlig kunder. Vi har all nødvendig godkjennelse for tilkoblinger til det offentlige vann- og avløpsnettet.

Maskinparken er moderne og hjelper oss å utføre alle oppdrag på en profesjonell og effektiv måte.

Vi utfører en rekke tjenester i forbindelse med graving:

 • Gravemelding
 • Vann og avløp
 • Drenering
 • Avløp og renseanlegg, les mer >
 • Reparasjon av vann- og kloakkbrudd
 • Tilkobling til vann- og avløpsnettet
 • Kamerainspeksjon av rør og kanaler
 • Forsikringsjobber
Etter at vi er ferdig med oppdraget utfører vi TV-inspeksjon av avløpsrørene uten tillegg i prisen.

Ønsker du å vite mer om graving?

Vi tilbyr gratis befaring før graving. Send melding/forespørsel via kontaktskjema >>> så tar vi kontakt med deg eller ring vår vakttelefon/sentralbord 776 77 000 for mer informasjon.

 

 • Reglene ved graving

  Her finner du informasjon om reglene ved tilkobling av vann og avløp til det kommunale systemet i Tromsø.

  Les mer ...

  1. Ansvarlig 

  Graveentreprenørene som skal utføre gravejobber skal ha nødvendige godkjenninger, og alle graveoppdrag skal utføres i henhold til kommunalteknisk norm.

   

  2. Varsling om graving
  Det må sendes inn gravemelding uansett hvor du skal grave. Ved graving til vann eller avløp skal det varsles. Det vil si, alt etter hva som skal utføres må det enten sendes en VA-søknad eller VA-melding til Geomatikk i Trondheim. Dette videresendes igjen til rette instanser her i Tromsø.
  NB! Dersom det må graves i tilknytning til kommunal vei, kommer andre regler i tillegg.

   

  3. Før graving 
  Det vil bli utført kabelpåvisning i graveområdet, dette for å kartlegge eventuelle strøm eller fiberkabler osv.

   

  4. Avløp
  Ved legging av nytt avløp er det krav om separering. Det legges egne overvannsrør fra drenskum for fremtidig separering i det kommunale systemet.

   

  5. Vannledning
  Ved legging av vann inn i bolig, er det krav til sikring mot tilbakeslag. Det monteres tilbakeslagsventil ved stoppekran, i tillegg må det monteres ekspansjonskar. Dette utføres av rørlegger. Ny jording til boligene må kanskje også monteres, dette utføres av elektriker.

   

  6. Innmåling
  Krav om koordinatinnmåling. Alle rør må koordinatinnmåles før det graves igjen, i tillegg kan Tromsø kommune v/Vann og avløp stille krav om kontroll av åpen grøft.

   

  7. Ferdigmelding
  Etter ferdig utført oppdrag skal VA-ferdigmelding sendes inn og oppdraget er da å regne som ferdig.

  Ønsker du å vite mer om graving eller få gratis befaring?

   

  Ønsker du å vite mer om våre gravetjenester?
  Send melding/forespørsel via kontaktskjema >>> så tar vi kontakt med deg eller ring vår vakttelefon/sentralbord 776 77 000 for mer informasjon.

 • Slamavskiller

  Slamavskillere (septiktanker) kan benyttes som eneste rensetrinn, men det er opp til kommunene å sette detaljerte krav til slamavskillere.

  Les mer ...

  Krav til slamavskillere 

  • Slamavskiller skal være sertifisert og godkjent.
  • Størrelse avhenger av bolig: en boenhet skal ha 4 m³, to boenheter skal ha 7 m³ (gjelder også enmannsbolig med sokkelleilighet), 3 boenheter skal ha 9 m³ osv.
  • Hytter med høy indre teknisk standard skal ha slamavskiller dimensjonert som for bolig.

   

  Utløp fra slamavskiller til resipient

  Utslippsvannet fra en slamavskiller er fortsatt forurenset og skal håndteres på en av tre måter:

  • Filtreres i grunnen (infiltrasjonsanlegg, jordmassene må være egnet og godkjent for bruk til infiltrasjon).
  • Føres i lukket ledning og ut i sjøen (resipient) til 2 meter under laveste lavvann.
  • Føres ut i en helårsbekk (resipient). Om flere husstander bruker samme bekk som resipient, må bekkens vannføring stå i forhold til dette.

  For denne løsningen kreves det at avløpsvann fra slamavskiller renses ytterligere før det går til bekk.

  Det er forbudt å føre utslippet på jordoverflaten eller til tørrlagt bekk.
  Les mer på nettsiden til Tromsø kommune [http://www.tromso.kommune.no/krav-til-private-avloep.147066.no.html]

  Slamavskillere som skal etableres bør har dokumentasjon i henhold til VA/Miljø-blad nr. 48, slamavskiller og NS-EN 12566-1.

   

  Regler ved utskifting, reparasjon og nedlegging av slamavskillere
  Utskifting, reparasjon og nedlegging av ny slamavskiller er søknadspliktig. Søknad skal sendes Tromsø kommune v/Vann og avløp.
  Her kan du lese mer om reglene (Lenke til ny underside som kommer under punkt 2.6.3)

   

  Lyngen Plast
  Høytrykksvakta er forhandler for slamavskillere fra Lyngen Plast.
  Her kan du lese mer på nettsiden til Lyngen Plast [Foreslår å lenke direkte til aktuell side på Lyngen Plast.]

   

  Ønsker du å vite mer om slamavskillere?
  Send melding/forespørsel via 
  kontaktskjema >>> så tar vi kontakt med deg eller ring vår vakttelefon/sentralbord 776 77 000 for mer informasjon.

 • Slamavskillere og regler

  Regler ved utskifting, reparasjon og nedlegging av slamavskillere.

  Utskifting, reparasjon og nedlegging av ny slamavskiller er søknadspliktig.

  Les mer ...

  Det må sendes inn både VA-søknad og søknad om utslippstillatelse til Tromsø kommune v/Vann og avløp for godkjenning.

   

  Etter ferdigstillelse skal det sendes VA-ferdigmelding til Tromsø kommune v/Vann og Avløp.

   

  Det samme gjelder om utskifting, reparasjon eller nedlegging gjøres av en tiltakshaver.

   

  Derfor er det like viktig at kjøpere av slamavskiller blir informert om at tiltaket er et søknadspliktig VA-tiltak.

   

  Det gjøres oppmerksom på at det er gravemeldingsplikt i Tromsø kommune.

   

  Nødvendige skjemaer finnes på Tromsø kommune sine nettsider: tromso.kommune.no

  Ønsker du å vite mer om våre gravetjenester?
  Send melding/forespørsel via kontaktskjema >>> så tar vi kontakt med deg eller ring vår vakttelefon/sentralbord 776 77 000 for mer informasjon.

   

 • Infiltrasjonsanlegg

  I henhold til forurensningsforskriften kapittel 12, §12-10 skal renseanlegg med naturlig infiltrasjon ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

  Les mer ...

  I tillegg skal det gis dokumentasjon på at anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet.

  Dokumentasjonen skal omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning.

  Løsmassenes egenskaper som rensemedium kan unnlates fra dokumentasjonen dersom renseanlegget kun renser gråvann.
  Les mer på bioforsk.no [Lenke]

  Infiltrasjonsanlegg skal prosjekteres etter VA/Miljø-Blad nr. 59, Lukkede infiltrasjonsanlegg.

   

  Ønsker du å vite mer om infiltrasjonsanlegg?

  Send melding/forespørsel via kontaktskjema >>> så tar vi kontakt med deg eller ring vår vakttelefon/sentralbord 776 77 000 for mer informasjon.

 • Minirenseanlegg

  Minirenseanlegg er en miljøvennlig løsning for rensing av avløpsvann fra hus og hytter.

  Les mer ...

  Minirenseanlegg er et nedskalert konvensjonelt renseanlegg som leveres i en prefabrikkert og gjennomført løsning.

  Et minirenseanlegg må dimensjoneres etter boligens størrelse eller etter antall boliger.

   

  Etterpolering av avløpsvannet
  I områder med brukerinteresser (drikkevannsbrønner, badevann o.l.) kan kommunen kreve etterpolering. Forurensningsforskriften stiller ikke krav til fjerning av bakterier fra avløpsvann. Det er høyere krav til fjerning av fosfor eller organisk stoff enn vanlig.

  Etterpolering kan også være reduksjon av flyteslam ut fra renseanlegget spesielt ved fare for gjentetting av infiltrasjonsrør.

   

  Service og vedlikehold

  • Servicebesøk (antall besøk per år, oppgaver som skal utføres ved service herunder: kontroll av slammengde, tømming av slam, kontroll av vannkvalitet, kontroll av alarm mv.) 
  • Beredskapsordning som sikrer anleggseier assistanse dersom det oppstår funksjonssvikt på anlegget. 
  • Årlig rapportering av service og slamtømming til kommunen.
  • Leveranse av deler. 
  • Eventuelle andre forhold som også er av betydning med tanke på forurensning for det aktuelle anlegget. 
  • Prøvetaking av utslippsvann, dersom kommunen setter krav til dette.

   

  I ny forskrift gjeldende fra 1. januar 2007, settes det krav til at minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller europeiske normer.

   

  Anlegg som er testet i henhold til NS-EN 12566-3 kan dokumenteres med CE-merking av byggevareproduktet. Det bemerkes imidlertid at CE-merket er et handelsmerke og ikke et kvalitetsmerke. Det er opp til kommunene å vurdere om et minirenseanlegg, som har CE-godkjenning i henhold til NS-EN 12566-3, tilfredsstiller nasjonale eller lokale krav til funksjon.
  Les mer på nettsiden til ?? [Finn rett lenke. Avløp.no er ikke riktig lenke]

   

  Ved søknader om utslipp fra minirenseanlegg krever kommunene at det fremlegges dokumentasjon fra leverandør på det aktuelle renseanlegget.

   

  Ønsker du å vite mer om minirenseanlegg?

  Send melding/forespørsel via kontaktskjema >>> så tar vi kontakt med deg eller ring vår vakttelefon/sentralbord 776 77 000 for mer informasjon.

 • Tilkobling og graving i din kommune

  Informasjon i forbindelse med tilkobling og graving. For alle typer gravejobber med vann eller avløp i Tromsø kommune skal gravemelding og VA-skjema benyttes. ... for andre kommuner kontakt oss på telefon 77 67 70 00.

  Les mer ...

  Hva er en Gravemelding/søknad?
  Gravesøknaden gir byggherren tillatelse til å grave. Denne utløser kabelpåvisning. Søknaden skal godkjennes av: Troms Kraft, Telenor og Statens vegvesen Troms.
  Les mer på Tromsø kommunes nettside [http://www.tromso.kommune.no/gravemelding.122170.no.html]

  Gravesøknaden skal ha vedlagt kart og informasjon om hva som skal gjøres. Den forteller også hvem som er ansvarlig entreprenør og rørlegger med ADK sertifisering osv.

  Hva er en VA-søknad?
  Alle tiltak som medfører ny tilkobling på offentlig VA-anlegg, skal søkes og godkjennes av Tromsø kommune v/Vann og avløp før arbeidet påbegynnes.

  Hva er en VA-melding?
  VA-melding brukes for reparasjoner, utskifting, omlegging eller annet arbeid på stikkledninger som ikke innbefatter flytting av påkoblingspunkt eller påvirker VA-anleggets kapasitet.

  Eksempler på innhold i en VA-melding:

   

  • Reparasjon, utskifting, omlegging og frakobling av eksisterende stikkledninger.
  • VA-melding inneholder hvem som er ansvarlig søker og tiltakshaver.
  • Informasjon om hva som skal gjøres, ny tilknytting eller reparasjon av gammelt, dimensjoner på rør og materiale osv. VA-melding leveres sammen med gravesøknad.
  • VA-melding skal fylles ut av ansvarlig rørleggerforetak.
  • VA-melding, gravesøknad og vedlegg skal leveres eller sendes til Geomatikk A


  Les mer om VA meldinger på Tromsø Kommunes nettside [http://www.tromso.kommune.no/ny-grave-og-va-melding.147013.no.html]

  VA-ferdigmelding

   

  • Alle tiltak som berører VA-anlegg skal meldes ferdig etter ferdigstillelse.
  • VA-ferdigmelding skal fylles ut av ansvarlig rørlegger/foretak.


  Koordinatinnmåling med GPS skal utføres når:

   

  • Felles privat stikkledning. Omlegging og legging av ny ledning.
  • Privat stikkledning. Omlegging og legging av ny ledning på 3. parts eller annen eiendom.
  • Alle tilkoblingspunkter til offentlig ledning.


  VA-ferdigmelding sendes til Geomatikk AS.
  Les mer på Tromsø kommunes nettside [http://www.tromso.kommune.no/innmaaling.122829.no.html]

  Ved legging av ny eller renovering av gamle vannledninger inntil hus skal det sikres mot tilbakestrømning til det offentlige ledningsnettet.
  Alle tilkoblinger til offentlig ledningsnett kreves utstyrt med tilbakeslagsventiler type EA. Tilbakeslagsventilen skal monteres straks etter innvendig stoppekran. All sikring mot tilbakestrømning uføres i henhold til NS 1717 og VA/Miljø-blad nr. 61.

  Høytrykksvakta utfør alle gravejobber i henhold til kommunalteknisk norm.

   

  Ønsker du å vite mer om våre gravetjenester?
  Send melding/forespørsel via kontaktskjema >>> så tar vi kontakt med deg eller ring vår vakttelefon/sentralbord 776 77 000 for mer informasjon.

smallIcons