Generelle betingelser » Høytrykksvakta

24t vakttelefon776 77 000

Høytrykks Vakta

Generelle betingelser

Her finner du et utdrag av våre generelle betingelser og vilkår som gjelder for alle leveranser og utført arbeid fra Høytrykksvakta AS til kjøper (kunde), med mindre annet er skriftlig avtalt.

 

Disse betingelser gjelder for privatpersoner. For betingelser næringsdrivende og offentlige, se Proffkunder >>> 

 

Høytrykksvaktas forpliktelser:
 • Høytrykksvakta AS skal levere utstyr og tjenester i henhold til inngått avtale, og framdriftsplan hvor dette er avtalt.
 • Høytrykksvakta AS er ansvarlig for nødvendige godkjenninger for det arbeid som Høytrykksvakta AS skal utføre.
 • Høytrykksvakta AS skal utføre alt arbeid etter god håndverksmessig standard.
 • Høytrykksvakta AS vil sammen med sine samarbeidspartnere utføre alt arbeid i henhold til akseptert tilbud.
 • Eventuelle tilleggsarbeider skal varsles skriftlig av Høytrykksvakta AS og vil ikke påbegynnes før skriftlig aksept fra kunde foreligger. Unntatt er tilleggsarbeid etter Håndverkertjenesteloven § 9.3.

 

Informasjon og generelle betingelser:

Forutsetninger

 • At det uføres etter gjeldende lover og regler, herunder Lov om håndverkertjenester
 • At det ikke er skjulte feil og mangler.
 • At beskrivelse /informasjon er korrekt og fullstendig.
 • At stoppekran er av godkvalitet og den virker.
 • At eksisterende røropplegg er av god kvalitet og tåler å bli de og re montert.
 • Det er ikke medregnet bygningsmessige arbeider som tetting av hull
  i bygningsmasse, isolering, branntetting, støyisolering og lufting.
 • Tilgang til arbeidssted til avtalt tidspunkt og at det er ryddet og klart.
 • At det er parkering til våre biler og at det er avsatt plass til en varebil.
 • Krav til Helse- Miljø og Sikkerhetsfaktorer ivaretas.
 • At skriftlig aksept på tilbudet er mottatt på e-post.
 • Det er ikke medregnet elektriske arbeider.

Dokumentasjon ved rørleggerjobber

Ved installasjoner dokumenteres jobben med bilder og sluttkontrollseddel. Bildene lagres i vårt dokument- og styringssystem. Kopi av sluttkontrollseddel sendes kunden.

 

Informasjon om faktura

Faktura ved rørleggeroppdrag vil inneholde tids- og materiellforbruk i henhold til utført oppdrag. I tillegg kommer: Transportsone, drift servicebil, fraktsone på alt av materiell og fakturagebyr. Dersom det er avtalt fastpris for jobben, gjelder denne avtalen.

 

Faktura for andre oppdrag

Faktura vil inneholde oppstartspris, medgått tid og fakturagebyr. Eventuelle deler, offentlige gebyrer osv. vil være spesifisert.

 

For å holde tidsplanen, skal følgende gjelde der annet ikke er avtalt:

Høytrykksvakta AS må gis fri og ryddet tilgang til arbeidsstedet i henhold til avtalt fremdrift. Eventuelle nøkler må utleveres til utførende rørlegger ved oppstart.

Oppdrag faktureres i henhold til framdrift eller ved passert 15 000 kroner. Sluttoppgjør faktureres ved overtagelse. Forfall er 15 dager etter fakturadato. Dersom det ikke er avtalt fast pris for leveransen, betales oppdraget etter medgått tid og materiell.

 

Forsinkelse

Ved forsinket betaling påløper gebyr og forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende satser, ref. inkassoloven §§ 17 til 20. Inkassobyrå overtar fordringer etter forfall.

 

Tidsberegning

Oppdragets varighet er den tid som medgår fra rørlegger reiser fra Høytrykksvakta AS sitt kontor til han returnerer, såfremt ikke fastpris er avtalt. Tid som medgår i forbindelse med etterfylling av servicebil inngår i oppdragets varighet.

Reklamasjoner skal være skriftlig og fremstilt innen 7 dager etter utført jobb. Ved spylejobber skal reklamasjon fremstilles per telefon innen 24 timer etter utført oppdrag.

 

Betingelsen ved vaktutrykning, kveld og natt
 • Regningen sendes til den som varsler om utrykning.
 • Tidsforbruket regnes fra vi kjører fra Høytrykksvakta og til vi er tilbake igjen.
 • Prisen kan variere i forhold til type oppdrag. Prisen er en utryknings pris for første time, arbeid over en time kommer som tillegg til oppdraget er ferdig.
 • Ved høytrykksspyling garanterer Høytrykksvakta AS at rørene skal være åpen når jobben er ferdig. Det gjøres oppmerksom på at rørene kan tettes kort tid etter første spyling. Ny spyling med etterfølgende TV-inspeksjon anbefales.

 

Tilbudskampanjer

Tilbudskampanjer der " tilbudet gjelder ferdig montert hjemme hos deg", gjelder kun følgende områder: hele Tromsøya, Kvaløysletta, Storelva, Slettaelva, Tromsdalen, Kroken og Kaldslett.

 

Følgende omfattes ikke av tilbudet med mindre annet er skriftlig avtalt:

 • Bortkjøring av søppel
 • Tildekking av gulv og dører for å begrense støv og smuss
 • Eventuelle kostnader til reise og overnatting
 • Nedvasking under og etter avsluttet arbeid
 • Betingelsene gjelder også borettslag, det offentlig og det private næringslivet hvis ikke annet er avtalt.

 

Spyling av tette rør

Under normale forhold er avløpet åpent når vannet renner unna med normal hastighet, og spyledysen høres gjennom hele rørlengden. Det er også helt normalt og ett godt tegn at det kommer lukt fra avløpet når arbeid pågår. Høytrykksvakta garanterer at avløpet er åpent når vi drar fra jobben, med mindre annet opplyses.

Rør kan tettes igjen etter at arbeidet er utført. Årsaken kan være at det er fremmedlegemer i avløpssystemet, eller at rørene er utslitte, skadet eller klemt. I slike tilfeller anbefales ny spyling og etterfølgende TV-inspeksjon for å avklare situasjonen. Vi kan aldri gi en garanti for at oppdraget vil lykkes, men vi gjøre vårt ytterste for at du skal bli fornøyd.  

 

 

Høytrykksvakta kan ikke holdes ansvarlig for:
 • At rørene ligger feil og med for lite fall.
 • Røranlegg med dårlig kvalitet kan medføre lekkasje/økt lekkasje når det fjernes korrosjon og forsteinet masse inne i rørene.
 • Gamle rørkoblinger, skruer, pakninger (for eksempel WC), stoppekraner og vannlåser har ofte ikke vært i bruk og er i dårlig forfatning. Det må derfor påregnes en del utskiftinger av dette.
 • Høytrykksvakta har ansvar for røropplegg iht. tilbudet.
 • Vi er ansvarlig for alt av nytt materiell, samt rørlegger arbeider frem til tilkoblingspunkt mot eksiterende. Vi forutsetter at eksisterende røropplegg vann/avløp er av god kvalitet.

Reklamasjon

Reklamasjonsretten er etter kjøps- og håndverkerlovens bestemmelser.

 

Høytrykksvakta AS er medlem av Norsk Rørleggerbedrifters Landsforbund (NRL).

Skulle du være så uheldig at en berettiget klage til foretaket ikke fører frem, er det i alles interesse at saken blir ordnet raskest mulig. Å benytte rettsapparatet er dyrt og tidkrevende. Vi tilbyr derfor vår reklamasjonsordning som et raskt og rimelig alternativ. Ordningen er følgelig ingen erstatning for tvisteløsning etter norsk lov - herunder Forbrukerrådet/Forbrukertvistutvalget - men er ment som et rent servicetilbud til deg.

Les mer om NRLs reklamasjonsordning, se deres sider: www.nrl.no >>>

 

Andre betingelser: 

 

 

smallIcons