Åpenhetsloven » Høytrykksvakta

24t vakttelefon776 77 000

Høytrykks Vakta

Åpenhetsloven

Høytrykksvakta AS

Orgnr: 961 262 399

 

 

Åpenhetsloven, vår oppfyllelse av lovens krav til åpenhet om vår leverandørkjede

Åpenhetsloven krever at vår virksomhet skal fokusere på respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele vår leverandørkjede. Loven pålegger oss også en informasjonsplikt overfor allmenheten og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden.

Høytrykksvakta arbeider som installatør innenfor VVS bransjen i Troms.

I forbindelse med dette arbeidet benytter vi produkter fra anerkjente kvalitetsleverandører.

Disse leverandørene er i all hovedsak registrert i Norge. En mindre andel har opprinnelse fra andre kontinenter.

Hoveddelen av våre produkter anskaffes fra de ledende grossistene i Norge. Dette sikrer i stor grad at produktene er produsert av virksomheter som respekterer internasjonale arbeidsrettigheter (ILO). Dette er grossistene Ahlsell, Heidenreich og Br. Dahl som er pålagt i hht åpenhetsloven å sikre gjennom aktsomhetsvurderinger og revisjoner.

Vi utarbeider hvert år en redegjørelse for vårt arbeide med aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeden vår. Denne legges ut på vår hjemmeside se link (kopi av link legges her)

Åpenhetsloven gir også allmenheten retten til å kunne rette konkrete spørsmål til oss om produkter vi har installert, men med unntak ihht lovteksten i åpenhetsloven §7.

Dette skal gjøres ved skriftlig henvendelse til epostadresse per@htvakta.no

Vi vil besvare henvendelsen så raskt som mulig og innen fristen loven angir som er 3 uker fra mottatt henvendelse.

_ _ _ 

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2024   

 

Virksomhetsnavn: Høytrykksvakta AS
Organisasjonsnr.: 961 262 399
Utfylt av: Daglig leder Per H. Olsen
Dato: 20.05.2024
Rapporteringsperiode: 1.1. – 31.12.2023


Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold


Organisering
Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse i Ringvegen 1 Tromsø.

Vår virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), NHO Byggenæringen (Rørentreprenørene Norge)

 

Driftsområde

Vårt driftsområde er rørleggerarbeid hvor vi er underentreprenør / hovedentreprenør og leverer relatert materiell til rørleggeroppdraget.

 

Rutiner/ retningslinjer

Arbeidet med åpenhetsloven er koordinert på bransjenivå og vi bruker NHO Byggenæringens felles løsninger og maler i vårt arbeid, se hjemmeside.

Våre rutiner og retningslinjene er forankret hos daglig leder og styret.

Rutinen omfatter intern fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser

 

Åpenhetsloven § 5b: Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger

 

Revisjon 2023, interne rutiner og våre leverandører.

Intern kartlegge risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Det er ikke avdekket brudd eller vesentlig risiko for brudd på gjeldende internasjonale arbeidsrettighetslover.

Vår hoved leverandør/grossistene er Ahlsell som har gullstatus fra EcoVadis 2023.

Det er ikke avdekket brudd eller vesentlig risiko for brudd på gjeldende internasjonale arbeidsrettighetslover for de leverandørene som inngår i vårt innkjøp av produkter.

 

Åpenhetsloven § 5c: Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene


Vi bygger vår kartlegging på informasjon fra nærmeste leverandør, på informasjon i Startbank og anerkjente vareregistre.

Gjennom samarbeidsmøter med våre største leverandører (representerer ca 80% av vårt kjøpsvolum) har vi mottatt detaljerte risikovurderinger av de leverandørkjedene som gjelder vårt kjøp.

Høytrykksvakta er en del av VB – Gruppen, våre leverandørene består av de ledende grossistene i Norge som Ahlsell, Heidenreich og Br. Dahl.

Leverandørenes aktsomhetsvurderinger er støttet av tredjeparts dokumentasjon fra Ecovadis

Vår virksomhet utfører i tråd med vår bedriftsinterne rutine kontroll av lønns- og arbeidsvilkår på bygg- og anleggsplasser i Norge.

Vi bruker NHO Byggenæringens veileder for valg av seriøse bedrifter for å fremme de formål som åpenhetsloven og annet regelverk skal fremme (arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften, allmengjøringsloven, forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv.).

Vi planlegger å følge bransjens seminarer om arbeidet med kartlegging av verdikjeder på bransjenivå som grunnlag for videre kartlegging og prioritering av vårt bedriftsinterne arbeid med aktsomhetsvurderinger i våre verdikjeder.

 

Høytrykksvakta AS – VB Tromsø


Per H. Olsen
Daglig leder

E-post: per@htvakta.no

 

smallIcons