Betingelser for Proffkunder » Høytrykksvakta

24t vakttelefon776 77 000

Høytrykks Vakta

Betingelser for Proffkunder

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for bedriftskunder

 

1.Innledning

Disse alminnelige betingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

 

2.Tilbud og priser

Dette tilbud gjelder fra ovenstående dato og i tre måneder. I tilfelle endring i dagens priser fra leverandør, valutakurser, fraktkostnader, toll, forsikringer, importutgifter, avgifter – etter at tilbudet er gitt – har selger adgang til å regulere prisene tilsvarende.

 

3. Leveringstid

Levering etter avtale.

 

4. Arbeidstider

Arbeider utføres i normal arbeidstid mandag-torsdag: 07.30­-16.00 (fredag 07.30-13.30).

 

5. Tillegg

Alle poster som ikke er prissatt i tilbudet, og arbeidsoppgaver som ikke er spesifisert under disse kommer som tillegg.

 

6. Forutsetninger

  • At entreprenør/byggherre følger vedlegg for ”Tetthetsprøving av trykkledninger etter NS-EN 805”.
  • At entreprenøren foretar all nødvendig varsling til byggherre, kommunen etc.

7. Kvalitet ved varekjøp

Tilbudet gjelder alminnelig handelsvare. Dersom kjøper ønsker en spesiell kvalitet, eller varer som avviker fra standardleveranser, må kjøper presisere dette ved bestilling.

 

8. Betalingsbetingelser

Våre standard betalingsbetingelser er netto 15 dager dersom annet ikke er avtalt. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter kjøper å betale forsinkelsesrente i henhold til gjeldende satser, ref. inkassoloven §§ 17 til 20. Selger kan dessuten belaste kjøper purregebyr i henhold til inkassoloven. Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ham ikke for rettidig betaling. Betalingen skal være Høytrykksvakta AS i hende, det vil si på selgers konto, på forfallsdagen. Credit Care overtar fordringer etter forfall.

 

9. Reklamasjoner

Reklamasjoner skal skje skriftlig.

 

10. Selgers ansvar for mangler ved kjøp

Selger har ingen ansvar for skade eller tap som følge av varens videreanvendelse eller for konsekvensansvar så som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeerstatning, utskiftningskostnader, leietap eller for skade som varen har voldt på person eller ting, med mindre mangler ved varen kan føres tilbake til forsettlig eller grov uaktsomhet hos selger og det kan påvises sammenheng mellom forsettet, henholdsvis den grove uaktsomheten og tapet.

 

11. Force majeure

Selger er uten ansvar for følgene av force majeure.

 

12. Tvister

I tilfelle søksmål vedtas selgers verneting av begge parter.

 

 

smallIcons