Våre bærekrafts mål » Høytrykksvakta

24t vakttelefon776 77 000

Høytrykks Vakta

Våre bærekrafts mål

Høytrykksvakta og FNs bærekrafts mål
FNs bærekrafts mål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

 

FNs baerekrafts ma

 

Hva er bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. For å sikre bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet jobbe på tre områder:

  • Klima og miljø
  • Økonomi
  • Sosiale forhold

Sammenhengen mellom disse dimensjonene avgjør om noe er bærekraftig.

 

Høytrykksvakta’s grunnverdier er:

Hoytrykksvakta sine grunnverdier 05062020

 


Bærekraft
Høytrykksvakta er bevisst egen miljøpåvirkning. Våre bærekrafts mål skal være samlende for vår bedrift og vi skal fremstå ansvarsbevisst i vårt nærmiljø.

 

HØYTRYKKSVAKTAS BÆREKRAFTIG MÅL

 

Handle lokalt
Vi bestreber oss til å handle nært og lokalt. Vi gjør vårt ytterste for å styrke det lokale næringslivet og fremme godt naboskap.

 

Dette fører til godt miljø, bedring av økonomi for alle parter, mindre kjøring og sikrer gode rammebetingelser.

 


Gjøre jobben rett første gang
Gjennom aktiv bruk av kontrollsystem, og videre utvikling av nye rutiner, skal vi fremstå som en kvalitets - bedrift innen vann og avløp.

 

Dette styrker vår økonomi og mindre kjøring hensyntar vår miljøforpliktelse.

 

Opplæring, utdanning og arbeidsmiljø
Med fokus på intern kursing og opplæring på tvers av fagområder hever vi kompetansen hos alle våre ansatte. Vi stiller oss positiv til utplasserings elever og vi er godkjent lærling bedrift. Vi starter hver dag med morgen møte med alle ansatte og vi har felles lunsj.

 

Alle skal føle at de er inkludert og at ny lærdom fører til høyere kvalitet på vårt arbeid.

 

Vann, avløp og miljø
Vann og avløp er kjernen i vår kunnskap. Ved stadig å ta i bruk ny miljøvennlig teknologi innen vårt fag styrker vi vårt bærekraftmål gjennom valg av produkter, kvalitet og utførelse.
Som rørlegger skal vi fremheve vannsparende produkter.
Vi skal anbefale installasjon av vannmålere og sikre mot tilbakestrømming av forurenset veske i drikkevannsledninger.
Vi skal kontrollere at vannledninger er tett og sikre god vannforsyning til forbruker.
Innenfor avløpssektoren vil vi hindre forurensing av miljøet, ved kontroll av rørsystem. Vi vill anbefale minirenseanlegg til private, hvor tilkobling til offentlig avløp ikke er mulig.

 

Dette skal heve vår kunnskap, skape lønnsomhet og fremme bevisstgjøring for miljøet, for våre ansatte og våre kunder.

 

Del mål og mål.
Vi skal nå våre mål gjennom kontinuerlig kompetanseheving og aktiv bruk av kontrollsystem.

 

HTV Baerekraftsmal kakediagram 1200x1200 04062020

 

Ønsker du mer informasjon?

Send melding/forespørsel via kontaktskjema >>> så tar vi kontakt med deg eller ring vår vakttelefon/sentralbord 776 77 000 for mer informasjon om våre verdier.

smallIcons